درس‌های موجود

نقش حجاب در حفظ حریم خانواده و خانواده متعالی در اسلام (10 ساعت )

دوره عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاههای اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 28 آذر الی 17 دی در دوره مذکور با کد 9703231در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 10 الی 17 دی ماه.

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  98/10/18 ساعت 10 الی 12

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


دوره عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاههای اجرایی

ثبت نام فراگیران وتایید توسط کارشناس آموزش دستگاه اجرایی در دوره مذکور با کد 9803216 در سامانه آموزشی کارکنان تا تاریخ 98/8/28 به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

- ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 25 آبان الی 30 آبان ماه.

- دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms 

 -شرکت در آزمون نهایی 98/9/2

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

- تکمیل فرم  ارزشیابی دوره  آموزشی 


- برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 


دوره ویژه مدیران دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران و تایید توسط کارشناس آموزش دستگاه تا تاریخ 1 آذر در دوره مذکور با کد 9806301 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 18 الی 20 دی ماه.

دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms 

 -شرکت در آزمون نهایی از تاریخ 98/10/25 الی 98/10/25

این زمان تمدید نمی شود .


مخاطبین : مديران ، معاونين، روساي ادارات، كارشناسان فني، برنامه ريزي،اداري و كليه كارشناسان مرتبط (8 ساعت)

ورود به صفحه با کدملی به عنوان نام کاربری و رمز Sazman@123456. حرف اول(S)بصورت حروف بزرگ وارد شود. 

پیش آزمون و دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی lms .(نمره محاسبه نمی گردد)

آزمون نهایی در سامانه آموزشی lms.(شرکت در آزمون یک بار)

- صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز  و حداقل 60 امتیاز می باشد.


ویژه کارکنان شرکت توزیع برق استان

دوره عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاههای اجرایی

ثبت نام فراگیران و تایید کارشناس آموزش تا 98/8/23 در دوره مذکور با کد9803213 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس 

  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

- ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 20 الی 26 آبان ماه.

- دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms 

 -شرکت در آزمون نهایی  98/8/27 

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

- تکمیل فرم  ارزشیابی دوره  آموزشی 


- برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 


دوره عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران تا تاریخ 6 آذر در دوره مذکور با کد 9803224 درسامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 انتخاب درس وورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 25 آذر الی 7 دی  ماه.

دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms 

تکمیل ارزیابی دوره -

 -شرکت در آزمون نهایی 98/10/10 الی 98/10/11

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.


برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.ثبت نام فراگیران در دوره مذکور تا تاریخ 5 آذر ماه با کد9703149  در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

       مراحل شرکت در آزمون:

-ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون 98/8/25 الی 98/9/8

- دریافت  فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms 

تکمیل فرم ارزیابی دوره 98/9/9 الی 98/9/11

شرکت در آزمون غیرحضوری 98/9/9 الی 98/9/11

این زمان تمدید نمی شود

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 

برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 دوره عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاههای اجرایی

ثبت نام فراگیران و تایید توسط کارشناس آموزش  تا تاریخ 3 آذر در دوره مذکور با کد 9703187در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 1 الی 5 آذر ماه.

دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms 

 -شرکت در آزمون نهایی  98/9/6

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.


برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.دوره عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاههای اجرایی

ثبت نام فراگیران و تایید کارشناس آموزش دستگاه اجرایی تا تاریخ 98/8/22 در دوره مذکور با کد9815407 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

- ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 18 الی 24 آبان ماه.

- دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms 

 -شرکت در آزمون نهایی  98/8/25

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

- تکمیل فرم  ارزشیابی دوره  آموزشی در سامانه آموزش کارکنان دولت (همگام) پس از خاتمه آزمون به آدرس

 http://amoozesh.mpo-sm.ir  الزامی است

-ورود به سامانه آموزش با کد ملی و رمز 123456 

- برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.