درس‌های موجود

کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ  25 آبان  الی 7 آذر  ماه  در دوره مذکور با کد  9703183 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از  1 الی 8 آذر ماه 

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  9 و 10 آذر

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز (حداقل 60 امتیاز) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 150000 ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.
ثبت نام فراگیران از تاریخ 4 آذر لغایت 8 آذر در دوره مذکور با کد 960546در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 4 الی 8 آذر ماه.

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  9 و 10 آذر ماه

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 200000ریال و به صورت آنلاین صادر می شود.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 2  الی 11 آذر  ماه  در دوره مذکور با کد  9903269در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از  6 الی 13 آذر ماه 

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  14 و 15 آذر ساعت 8 الی 17

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز (حداقل 60 امتیاز) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 150000 ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ  8 الی 18 آذر  ماه  در دوره مذکور با کد  9903270 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از  13 الی 20 آذر ماه 

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  21 و 22 آذر

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز (حداقل 60 امتیاز) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 150000 ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید. کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی استان 
ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد 9603852در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.
مراحل شرکت در آزمون:
- ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  Sazman@123456 ( با s بزرگ) 
-  پیش آزمون در سامانه آموزشی lms از 18 لغایت 23 آذر (نمره محاسبه نمی گردد).
- دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms.
- تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون غیرحضوری 24 الی 26 آذر ماه.
- صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

ورود به سامانه آموزش با کد ملی و رمز 123456 
- برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


دوره عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 24 الی 29 شهریور ماه در دوره مذکور با کد 9703175 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون 27آبان ماه الی آذر ماه.

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  2و 3 آذر ماه

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 150000 ریال می باشد 

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.دوره ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ  25 مهر الی 6 آبان در دوره مذکور با کد  960573 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از  1 الی 8 آبان ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  9 و 10 آبان ماه. ساعت 8 الی 14 

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60 امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 150000ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.دوره ویژه کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی 

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ در دوره مذکور با کد 9803240 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از1 الی 6 آبان ماه.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  8 و 9 آبان 

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )  و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.
 


ویژه مدیران عملیاتی و پایه دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 10 الی 27 آبان ماه   در دوره مذکور با کد  9906319 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 22 الی 29 آبان ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی و تکمیل فرم ارزیابی در تاریخ 30 آبان و 1 آذر ماه.

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60 امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 250000 ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.ویژه کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی استان 

ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد 9703107 در سامانه آموزشی کارکنان به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  • مراحل شرکت در آزمون:

- ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  Sazman@123456 ( با s بزرگ) 

-  پیش آزمون در سامانه آموزشی lms از 1 الی 6 آبان(نمره محاسبه نمی گردد).

- دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms.

- تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون غیرحضوری 8 و 9 آبان

- صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.


ورود به سامانه آموزش با کد ملی و رمز 123456 

- برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


دوره عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ  20 الی 24 آبان ماه در دوره مذکور با کد 9903261 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 20 الی 24 آبان ماه 

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  25  و 26 آبان 

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 100000 ریال می باشد 

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید. کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد 9903259 درسامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از  1 الی 5 آذرماه.

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  6 و 7 آذر ماه.

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 100000 ریال می باشد.و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


ویژه مدیران عملیاتی و پایه دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ    1 مهر الی 18 مهر ماه   در دوره مذکور با کد  9806280 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 10 الی 19 مهر ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی و تگمیل فرم ارزیابی در تاریخ 20 و21 مهر ماه.

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 250000 ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید. کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ  13  الی 17 آبان ماه  در دوره مذکور با کد  9602651 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از  13  الی 17 آبان ماه 

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  18 و 19 آبان

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 150000 ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


 ویژه فراگیران دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت  

  ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد 981419 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون اخلاق حرفه ای  11 الی 16 مهر ، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 17 مهر

شرکت در پیش آزمون کارتیمی 12 الی 17 مهر ، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 18 مهر

شرکت در پیش آزمون فرهنگ سازمانی و ارتباطات 17 الی 18 مهر ، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 19 مهر


شرکت در پیش آزمون ساختار و تشکیلات 17 الی 19 مهر ، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 20 مهر

شرکت در پیش آزمون قانون خدمات کشوری  17 الی 20 مهر ، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 21 مهر

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه خدمات آموزشی (700000 ریال)می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 

 

 


دوره ویژه کارشناس و کاردان امور اداری ، کارگزین ، رئیس دفتر ، مسئول دفتر و منشی ، مسئول خدمات اداری و مدیر اداری و مالی دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 18 آبان لغایت 4 آذر  در دوره مذکور با کد 9902381 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 1 لغایت 6 آذر ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  7 و 8 آذر ماه.

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز (حداقل 60 امتیاز) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 300000 ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ  18  الی 30 آبان ماه  در دوره مذکور با کد  9903266 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از  25 آبان الی 1 آذر ماه 

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  2 و 3 آذر

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60 امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 20000 ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.دوره ویژه شرکت کنندگان در وبینار 

ثبت نام فراگیران از تاریخ  1 الی 13 آبان در دوره مذکور با کد  9903265 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از  8 آبان الی 15 آبان ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  16 و 17 آبان ماه. ساعت 8 الی 14

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60 امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 100000ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید. 

دوره ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ  3 الی 16 آبان در دوره مذکور با کد  9703126 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانه LMS  با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 بزرگ) یا 123456

شرکت در پیش آزمون از  11 الی 17 آبان ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  18 و 19 آبان ماه. ساعت 8 الی 17

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60 امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 300000 ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.