درس‌های موجود

دوره ویژه سطوح مدیران (پایه ، میانی و ارشد) دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 23 لغایت 30 فروردین در دوره مذکور با کد  9706107 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 28فروردین الی 31 فروردین ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  1 و 2 اردیبهشت 

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.دوره توانایی های عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ23 فروردین لغایت 1 اردیبهشت در دوره مذکور با کد 9703178 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 3 الی 6 اردیبهشت ماه.

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  1400/2/5 لغایت 1400/2/6

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.دوره توانایی های عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 23فروردین لغایت 1اردیبهشت در دوره مذکور با کد 9703164 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 4 الی 6 اردیبهشت ماه.


 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ 1400/2/7 لغایت 1400/2/8

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.ویژه کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی استان 

ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد 9703166 درسامانه آموزشی کارکنان به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  • مراحل شرکت در آزمون:

- ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  Sazman@123456 ( با s بزرگ) و یا 123456 

- امتحان پیش آزمون در سامانه آموزشی lms  (نمره محاسبه نمی گردد).

- دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms.

- شرکت در آزمون غیرحضوری  .(از مباحث مطرح شده در دوره حضوری توسط استاد محترم و محتوی بارگزاری شده)

- صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

- تکمیل فرم  ارزشیابی دوره  آموزشی در سامانه آموزش کارکنان دولت (همگام) پس از خاتمه آزمون به آدرس http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است. 

ورود به سامانه آموزش با کد ملی و رمز 123456 

- برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

ویژه کارکنان اداره کل دامپزشکی استان   

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 4 الی 23 بهمن در دوره مذکور با کد 9902350 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 21 الی 25 بهمن ماه.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  26 الی 28 بهمن

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )  می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


دوره ویژه اعضاء شورای فنی دستگاه های اجرایی  

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 6 الی 23 بهمن در دوره مذکور با کد 9902347 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 15 الی 28 بهمن ماه.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  28 الی 30 بهمن

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )  و پرداخت مبلغ 150000 ریال هزینه آموزشی می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

دوره ویژه اعضاء شورای فنی دستگاه های اجرایی  

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 4 الی 23 بهمن در دوره مذکور با کد 9902347 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 15 الی 27 بهمن ماه.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  28 الی 29 بهمن

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )  و پرداخت مبلغ 200000 ریال هزینه آموزشی می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


دوره ویژه سطوح مدیران (پایه ، میانی و ارشد) دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 1 لغایت 20 بهمن در دوره مذکور با کد  950605 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 11 الی 25 بهمن ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  26و 27 بهمن

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.برای کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی استان

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 20 الی 30 دی در دوره مذکور با کد 9703155 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 27 دی الی 4 بهمن ماه.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی 4 الی 6 بهمن  ماه.

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز (حداقل 60 امتیاز)  و پرداخت هزینه آموزشی به مبلغ 100000 می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


برای کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی استان

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 6 الی 21 دی در دوره مذکور با کد 9903257 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 22 الی 30 دی ماه.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی 1 و 2 بهمن  ماه.

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز (حداقل 60 امتیاز)  و پرداخت هزینه آموزشی به مبلغ 200000 می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


دوره شغلی برای کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی استان

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 6 الی 20 دی در دوره مذکور با کد 9902341 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 20 الی 27 دی ماه.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی 29  و 30 دی ماه.

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز (حداقل 60 امتیاز)  و پرداخت هزینه آموزشی به مبلغ 200000 می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

برای کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی 

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 22 آذر  الی 2 دی در دوره مذکور با کد 9902340 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 3 دی الی 11 دی ماه.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی 11دی الی 14 دی ماه.

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز (حداقل 60 امتیاز)  و پرداخت هزینه آموزشی به مبلغ 200000می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 برای کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی 

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 18 الی 28 بهمن در دوره مذکور با کد 9707101 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 26 بهمن 2  اسفند

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی 3 و 4 اسفند

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز (حداقل 60 امتیاز)  و پرداخت هزینه آموزشی به مبلغ 600000 ریال می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 برای کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی 

 ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 18 الی 28 بهمن در دوره مذکور با کد 9903256 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 25 الی 30 بهمن 

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ   2 و 3 اسفند

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز (حداقل 60امتیاز)  و پرداخت هزینه آموزشی (150000ریال) می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

برای کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی 

 ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 15 الی 25 بهمن  در دوره مذکور با کد 9903255 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 21 الی 27 بهمن 

شرکت در آزمون نهایی و تکمیل فرم ارزیابی 28 و 29 بهمن 

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز (حداقل 60امتیاز)  و پرداخت هزینه آموزشی (150000ریال) می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

برای کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی 

 ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 10 الی 20 بهمن در دوره مذکور با کد 9703171در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 20 الی 26 بهمن 

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی   27 و 28 بهمن 

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز (حداقل 60امتیاز)  و پرداخت هزینه آموزشی (150000ریال) می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

برای کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی 

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 6 الی 16 بهمن در دوره مذکور با کد 970774 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 13 الی 19 بهمن

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی 20 و 21 بهمن

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز (حداقل 60 امتیاز)  و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.