درس‌های موجود

دوره ویژه سطوح مدیران (عملیاتی و پایه) دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 1 اردیبهشت لغایت 25 اردیبهشت در دوره مذکور با کد 9906303 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانه با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 12345 

-شرکت در پیش آزمون از 13 الی 27 اردیبهشت ماه.

 

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  99/2/28 لغایت 99/2/30

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 


دوره عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 24 فروردین  الی 27  اردیبهشت در دوره مذکور با کد 9703175 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 13 الی 28 اردیبهشت ماه.

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  99/2/29 لغایت 99/2/31 

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.دوره عمومی و فرهنگی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی 

ثبت نام فراگیران از تاریخ 7 اردیبهشت لغایت 7 خرداد در دوره مذکور با کد 9703127 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 20 اردیبهشت الی 9 خرداد ماه.

  -تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  99/3/10 لغایت 99/3/12

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


دوره ویژه سطوح مدیران (عملیاتی و پایه) دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 20 اردیبهشت لغایت 22 خرداد در دوره مذکور با کد  9606401 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانه LMS با کد ملی و رمز  Sazman@123456 (  S بزرگ) یا 12345 

-شرکت در پیش آزمون از 10 الی 24 خرداد ماه.

 

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  99/3/25 لغایت 99/3/27

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 دوره توانایی های عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 18 فروردین لغایت 13 اردیبهشت در دوره مذکور با کد 9703164 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 6 الی 14 اردیبهشت ماه.


 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  99/2/15 لغایت 99/2/17

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.دوره فرهنگی و اجتماعی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 17  الی 31  فروردین در دوره مذکور با کد 9703194 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 23الی 31 فروردین ماه.

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  99/2/1 لغایت 99/2/3 

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


دوره عمومی ویژه شاغلین محیط زیست

ثبت نام فراگیران از تاریخ 17  الی 21 اسفند در دوره مذکور با کد 9703248 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 22الی 24اسفند ماه.

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ 25 و 26 اسفند

این زمان تمدید نمی شود .


ویژه مدیران  دستگاه­ های اجرایی استان

ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد  9806302   در سامانه آموزشی کارکنان و تایید توسط کارشناس آموزش تا تاریخ 98/12/17 به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

       مراحل شرکت در آزمون:
  • ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456
  • شرکت در پیش آزمون (نمره لحاظ نمی گردد.)
  •  دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms.
  • تکمیل فرم ارزیابی دوره 
  • شرکت در آزمون غیرحضوری 
  •  صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )  و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.نقش حجاب در حفظ حریم خانواده و خانواده متعالی در اسلام (10 ساعت )

دوره عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاههای اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 28 آذر الی 17 دی در دوره مذکور با کد 9703231در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 10 الی 17 دی ماه.

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  98/10/18 ساعت 10 الی 12

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


دوره ویژه مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان