درس‌های موجود

 ویژه فراگیران دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت  

  ثبت نام فراگیران از تاریخ 21 اردیبهشت لغایت 5 خرداد در دوره مذکور با کد 981419 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون اخلاق حرفه ای 1  لغایت 8 خرداد  ماه، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 10 و 11 خرداد

شرکت در پیش آزمون کارتیمی 8 الی 15 خرداد ، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 17و18 خرداد

شرکت در پیش آزمون فرهنگ سازمانی و ارتباطات 15 الی 22 خرداد، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 24 و 25 خرداد


شرکت در پیش آزمون ساختار و تشکیلات 22 لغایت 29 خرداد ماه، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 31 خرداد و 1 تیر

شرکت در پیش آزمون قانون خدمات کشوری  29 خرداد الی 5 تیر ماه، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 7 و 8 تیر

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه خدمات آموزشی (700000 ریال)می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 

 

 


دوره عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 21 اردیبهشت الی 6 خرداد در دوره مذکور با کد 9903261 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 1 الی 8 خرداد

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  9 و 10 خرداد

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 100000 ریال می باشد 

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.دوره ویژه کارشناس و کاردان حقوقی دستگاه های اجرایی  

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 19 الی 29 اردیبهشت در دوره مذکور با کد 9707164 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 25 اردیبهشت الی 1 خرداد ماه.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  2 الی 3 خرداد 

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )  و پرداخت مبلغ 200000 ریال هزینه آموزشی می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


دوره ویژه سطوح مدیران (پایه ، میانی و ارشد) دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ  19 اردیبهشت لغایت 1 خرداد در دوره مذکور با کد  950608 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 25 اردیبهشت  الی 3 خرداد ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  4 و 5 خرداد

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 230000 ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.دوره ویژه سطوح مدیران (پایه ، میانی و ارشد) دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 22 لغایت 26 اردیبهشت  در دوره مذکور با کد  9706107 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 25  الی 27 اردیبهشت ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  28 و 29 اردیبهشت 

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.دوره ویژه سطوح مدیران (پایه ، میانی و ارشد) دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ  27 اردیبهشت لغایت 8 خرداد در دوره مذکور با کد  9706137 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 1 الی 9 خرداد ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  11 و 12 خرداد

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 150000ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


ثبت نام فراگیران از تاریخ23 فروردین لغایت 1 اردیبهشت در دوره مذکور با کد 9903260در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 15 الی 19 اردیبهشت ماه.

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  1400/2/20 لغایت 1400/2/21

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 250000 ریال می باشد.و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.
ثبت نام فراگیران از تاریخ23 فروردین لغایت 1 اردیبهشت در دوره مذکور با کد 9703178 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 3 الی 6 اردیبهشت ماه.

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  1400/2/5 لغایت 1400/2/6

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.دوره توانایی های عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 23فروردین لغایت 1اردیبهشت در دوره مذکور با کد 9703164 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 4 الی 6 اردیبهشت ماه.


 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ 1400/2/7 لغایت 1400/2/8

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به مبلغ 150000 ریال می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.برای کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی 

 ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 6 الی 18 اردیبهشت در دوره مذکور با کد 9903255 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 15 الی 20 اردیبهشت

شرکت در آزمون نهایی و تکمیل فرم ارزیابی 21 و 22 اردیبهشت

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز (حداقل 60امتیاز)  و پرداخت هزینه آموزشی (150000ریال) می باشد.و به صورت آنلاین صادر می شود.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

دوره ویژه سطوح مدیران (پایه ، میانی و ارشد) دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ  30 فروردین لغایت 8 اردیبهشت در دوره مذکور با کد  9706139 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 7 الی 10 اردیبهشت ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  11 و 12 اردیبهشت 

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 150000 ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.
ثبت نام فراگیران از تاریخ30 فروردین لغایت 11 اردیبهشت در دوره مذکور با کد 960546در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 9 الی 12 اردیبهشت ماه.

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  1400/2/13 لغایت 1400/2/15

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 200000ریال و به صورت آنلاین صادر می شود.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.دوره ویژه سطوح مدیران (پایه ، میانی و ارشد) دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 6 لغایت 15 اردیبهشت در دوره مذکور با کد  9706135 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 13 الی 16 اردیبهشت ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  18 و 19 اردیبهشت 

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 150000 ریال می باشد.و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.دوره عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 30 فروردین   الی 12 اردیبهشت در دوره مذکور با کد 9703175 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 11 الی 14 اردیبهشت

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  15 و 16 اردیبهشت

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 150000 ریال می باشد 

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.ویژه کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی استان 

ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد 9703166 درسامانه آموزشی کارکنان به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  • مراحل شرکت در آزمون:

- ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  Sazman@123456 ( با s بزرگ) و یا 123456 

- امتحان پیش آزمون در سامانه آموزشی lms  (نمره محاسبه نمی گردد).

- دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms.

- شرکت در آزمون غیرحضوری  .(از مباحث مطرح شده در دوره حضوری توسط استاد محترم و محتوی بارگزاری شده)

- صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

- تکمیل فرم  ارزشیابی دوره  آموزشی در سامانه آموزش کارکنان دولت (همگام) پس از خاتمه آزمون به آدرس http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است. 

ورود به سامانه آموزش با کد ملی و رمز 123456 

- برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

ویژه کارکنان اداره کل دامپزشکی استان   

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 4 الی 23 بهمن در دوره مذکور با کد 9902350 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 21 الی 25 بهمن ماه.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  26 الی 28 بهمن

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )  می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.