درس‌های موجود

دوره ویژه مدیران پایه دستگاه های اجرایی

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 6 آبان الی 15 آبان در دوره مذکور با کد  9906309 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

- ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 10 الی 22 آبان ماه.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  25 الی 26 آبان

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )  و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.
دوره ویژه کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی 

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 29 مهر الی 10 آبان  در دوره مذکور با کد 9803237 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 10 آبان  الی 17آبان ماه.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  19 و 20 آبان

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )  و پرداخت هزینه آموزشی (200000 ریال) می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

دوره ویژه اعضاء شورای فنی دستگاه های اجرایی  

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 5 مهر الی 23 مهر در دوره مذکور با کد 9902327 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 23 مهر الی 5 آبان ماه.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  5 الی 7 آبان  

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )  و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

دوره ویژه کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی 

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 12مهر الی 24 مهر در دوره مذکور با کد 9803241 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 27 مهر الی 3 آبان ماه.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  5 و 6 آبان

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )  و پرداخت هزینه آموزشی (200000 ریال) می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.
ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد970551  در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

       مراحل شرکت در آزمون:

-ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون 27 شهریور الی 5 مهر

- دریافت  4 فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms 

شرکت در آزمون غیرحضوری 7 و 8 مهر

این زمان تمدید نمی شود

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 

برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 
ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد 9703104 از 15 شهریور لغایت 5 مهر در سامانه آموزشی کارکنان به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:


- ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  Sazman@123456 ( با s بزرگ) 


 پیش آزمون در سامانه آموزشیlms  از 27 لغایت 28 مهر(نمره محاسبه نمی گردد.(

- دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون غیرحضوری 29و 30مهر.

- صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

- برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


دوره ویژه مدیران پایه دستگاه های اجرایی

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 29 شهریور الی 15 مهر در دوره مذکور با کد 9806296 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

- ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 12 الی 19 مهر ماه.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  20 الی 24 مهر 

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )  و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.
ویژه کلیه شاغلین دستگاه­های اجرایی استان

ثبت نام فراگیران از تاریخ 11 مرداد لغایت 25 مرداد در دوره مذکور با کد  9807333 در سامانه آموزشی کارکنان 
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

-ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 25 مرداد الی 2 شهریور ماه.

  -تکمیل ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  99/6/2 لغایت 99/6/5

 - این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.  


دوره ویژه کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی 

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 1مهر الی 22 مهر در دوره مذکور با کد 9803240 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 19 الی 24 مهر ماه.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  26 الی 28 مهر 

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )  و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.
 


دوره عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی 

 ثبت نام و تائید فراگیران فراگیران از تاریخ 5 مرداد لغایت 19 مرداد در دوره مذکور با کد 9803217 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 3 مهر الی 11 مهر ماه.

  تکمیل فرم ارزیابی و -شرکت در آزمون نهایی از تاریخ  99/7/11 لغایت 99/7/14

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.