درس‌های موجود

 ورود به صفحه با کدملی به عنوان نام کاربری و رمز Sazman@123456. حرف اول(S)بصورت حروف بزرگ وارد شود. 

- امتحان پیش آزمون در تاریخ های 97/06/10 لغایت 97/06/16 در سامانه آموزشی lms . (نمره محاسبه نمی گردد)

- دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی lms .

- شرکت در آزمون غیرحضوری در تاریخ های 97/06/17 لغایت 97/06/22 در سامانه آموزشی lms.

- صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز  و حداقل 60 امتیاز می باشد.

- تکمیل فرم  ارزشیابی دوره  آموزشی در سامانه آموزش کارکنان دولت(همگام)، جهت صدور گواهینامه الزامی می باشد. 

- برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

مخاطبین : مديران ، معاونين، روساي ادارات، كارشناسان فني، برنامه ريزي،اداري و كليه كارشناسان مرتبط (8 ساعت)

ورود به صفحه با کدملی به عنوان نام کاربری و رمز Sazman@123456. حرف اول(S)بصورت حروف بزرگ وارد شود. 

پیش آزمون و دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی lms .(نمره محاسبه نمی گردد)

آزمون نهایی در سامانه آموزشی lms.(شرکت در آزمون دو بار)

- صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز  و حداقل 60 امتیاز می باشد.

- تکمیل فرم  ارزشیابی دوره  آموزشی در سامانه آموزش کارکنان دولت(همگام) به آدرس amoozesh.mpo-sm.ir  جهت صدور گواهینامه الزامی می باشد. 


ویژه مدیران حرفه­ای(پایه و میانی) دستگاه­های اجرایی

ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد9702155 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

- ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 6 تا 26 بهمن ماه.

- دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms 

 -شرکت در آزمون نهایی  

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

- تکمیل فرم  ارزشیابی دوره  آموزشی در سامانه آموزش کارکنان دولت (همگام) پس از خاتمه آزمون به آدرس http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است

-ورود به سامانه آموزش با کد ملی و رمز 123456 

- برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 


ویژه مدیران حرفه­ای(پایه و میانی) دستگاه­های اجرایی

ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد970699  در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

       مراحل شرکت در آزمون:

-ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456

دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms.

شرکت در آزمون غیرحضوری

- صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

- تکمیل فرم  ارزشیابی دوره  آموزشی در سامانه آموزش کارکنان دولت (همگام) پس از خاتمه آزمون به آدرس http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است

ورود به سامانه آموزش با کد ملی و رمز 123456 

- برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 


ویژه کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی استان 

ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد 9703125در سامانه آموزشی کارکنان تا تاریخ 97/9/11به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  • مراحل شرکت در آزمون:

- ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  Sazman@123456 ( با s بزرگ) 

- امتحان پیش آزمون در سامانه آموزشی lms از 97/09/01 لغایت 97/09/12 (نمره محاسبه نمی گردد).

- دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms.

- شرکت در آزمون غیرحضوری از 97/09/13 لغایت 97/09/19.

- صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

- تکمیل فرم  ارزشیابی دوره  آموزشی در سامانه آموزش کارکنان دولت (همگام) پس از خاتمه آزمون به آدرس http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است. 

ورود به سامانه آموزش با کد ملی و رمز 123456 

- برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.