درس‌های موجود

 ویژه فراگیران دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت  

  ثبت نام فراگیران از تاریخ 25 مرداد لغایت 3 شهریور  در دوره مذکور با کد 981419 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون اخلاق حرفه ای  1 شهریور الی 5 شهریور ، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 6 و 7 شهریور

شرکت در پیش آزمون کارتیمی 4 الی 8 شهریور ، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 9 و 10 شهریور 

شرکت در پیش آزمون فرهنگ سازمانی و ارتباطات 8 الی 12 شهریور، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 13 و 14 شهریور


شرکت در پیش آزمون ساختار و تشکیلات 10 الی 15 شهریور ، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 16 و 17 شهریور

شرکت در پیش آزمون قانون خدمات کشوری  15 الی 19 شهریور ، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 20و21 شهریور

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه خدمات آموزشی (700000 ریال)می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 

 

 


دوره ویژه کارشناس و کاردان امور اداری ، کارگزین و مدیر اداری و مالی دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ   13 الی 31 شهریور ماه در دوره مذکور با کد  950718 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از   13 الی 31 شهریور ماه 

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  3 مهر ماه

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 300000ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.تمامی سطوح مدیران دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ    20 شهریور الی 3 مهر ماه   در دوره مذکور با کد  9706241 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 20 شهریور  الی 3 مهر ماه 

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  4 مهر ماه

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 200000 ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی استان

ثبت نام فراگیران از تاریخ    20 شهریور الی 4 مهر ماه  در دوره مذکور با کد  9703153 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از  20 شهریور الی 4 مهر ماه  

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ 6 مهر ماه

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 100000 ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.ویژه مدیران میانی دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ    20 شهریور الی 6 مهر ماه   در دوره مذکور با کد  9906314 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 20 شهریور الی 6 مهر ماه

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ 7 مهر

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 150000ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.ویژه مدیران پایه، میانی و ارشد دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 20 شهریور الی 7 مهر ماه در دوره مذکور با کد  9706129در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از20 شهریور الی 7 مهر ماه

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  10 مهر

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 200000 ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی استان

ثبت نام فراگیران از تاریخ  20 شهریور الی 10 مهر ماه  در دوره مذکور با کد  9903262 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 20 شهریور الی 10 مهر ماه

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ 11 مهر ماه

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 150000ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


خلاقیت و نوآوری (فردی) (6 ساعت )

ویژه مدیران پایه دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران و تایید توسط کارشناس آموزش دستگاه 20 شهریور الی 11 مهر ماه در دوره مذکور با کد 9806298( مدیران پایه)  در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 20 شهریور الی 11 مهر ماه  

دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی lms. 

تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی 12 مهر ماه

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 

برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.
ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد 9703104 از 1 مهر لغایت 18 مهر در سامانه آموزشی کارکنان به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:


- ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  Sazman@123456 ( با s بزرگ) 


 پیش آزمون در سامانه آموزشیlms  از 10 لغایت 19 مهر(نمره محاسبه نمی گردد.(

- دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون غیرحضوری 20 و21 مهر

- صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

- برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


دوره عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی 

 ثبت نام و تائید فراگیران فراگیران از تاریخ 5 مرداد لغایت 19 مرداد در دوره مذکور با کد 9803217 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 3 مهر الی 11 مهر ماه.

  تکمیل فرم ارزیابی و -شرکت در آزمون نهایی از تاریخ  99/7/11 لغایت 99/7/14

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 


دوره ویژه کارشناس و کاردان امور اداری ، کارگزین و مسئول خدمات اداری دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ  26 تیر لغایت 17 مرداد  در دوره مذکور با کد  9902359 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 18 مرداد لغایت 30 مرداد ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  31 مرداد و 1 شهریور ماه.

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 250000ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.دوره ویژه سطوح مدیران (پایه ، میانی و ارشد) دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 25 مرداد الی 3 شهریور  در دوره مذکور با کد  9706107 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 25 مرداد الی 3 شهریور  ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  6 شهریور

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.دوره ویژه سطوح مدیران (پایه ، میانی و ارشد) دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ  25 مرداد الی 7 شهریور در دوره مذکور با کد  9706139 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از  25 مرداد الی 7 شهریور ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  8 شهریور ماه. 

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 150000 ریال و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.
ثبت نام فراگیران از تاریخ30 فروردین لغایت 25 مرداد الی 8 شهریور در دوره مذکور با کد 960546در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 25 مرداد الی 8 شهریور  ماه.

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  9 شهریور ماه

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 200000ریال و به صورت آنلاین صادر می شود.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.دوره ویژه سطوح مدیران (پایه ، میانی و ارشد) دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 25 مرداد الی 10 شهریور ماه در دوره مذکور با کد  9706135 در سامانه آموزشی کارکنان  
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 25 مرداد الی 10 شهریور ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  11 شهریور ماه

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 150000 ریال می باشد.و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.ثبت نام فراگیران از تاریخ 1 لغایت 13 شهریور در دوره مذکور با کد 9903260 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 1 لغایت 13 شهریور ماه.

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  14 شهریور

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی به صورت آنلاین و به مبلغ 250000 ریال می باشد.و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.برای کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی 

 ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 1 لغایت 14 شهریور در دوره مذکور با کد 9903255 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 1 لغایت 14 شهریور

شرکت در آزمون نهایی و تکمیل فرم ارزیابی 15 شهریور

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز (حداقل 60امتیاز)  و پرداخت هزینه آموزشی (150000ریال) می باشد.و به صورت آنلاین صادر می شود.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

دوره ویژه کارشناس و کاردان حقوقی دستگاه های اجرایی  

ثبت نام و تایید فراگیران از تاریخ 1 الی 15 شهریور در دوره مذکور با کد 9707164 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 1 الی 15 شهریور  ماه.

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  16 شهریور

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )  و پرداخت مبلغ 200000 ریال هزینه آموزشی می باشد.
 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.