درس‌های موجود

 ویژه فراگیران دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت  

  ثبت نام فراگیران از تاریخ 5 مرداد لغایت 19 مرداد در دوره مذکور با کد 981419 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون اخلاق حرفه ای 11 لغایت 16 مرداد ماه، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 19 لغایت 20 مرداد

شرکت در پیش آزمون کارتیمی 22 لغایت 30 مرداد ماه، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 2 لغایت 3 شهریور

شرکت در پیش آزمون ارتباطات 1 لغایت 9 شهریور ماه، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 11 لغایت 12 شهریور


شرکت در پیش آزمون ساختار و تشکیلات 13 لغایت 20 شهریور ماه، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 23 لغایت 24 شهریور

شرکت در پیش آزمون قانون خدمات کشوری 25 لغایت 30 شهریور ماه، تکمیل فرم ارزیابی و آزمون نهایی 1 لغایت 7 مهر

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 

 

 


ثبت نام فراگیران در دوره مذکور تا تاریخ 23 شهریور ماه با کد9703149  در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

       مراحل شرکت در آزمون:

-ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون 18 الی 25 شهریور

- دریافت  فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms 

تکمیل فرم ارزیابی دوره 25 الی 27 شهریور

شرکت در آزمون غیرحضوری 26 الی 27  شهریور

این زمان تمدید نمی شود

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 

برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

  دوره عمومی و فرهنگی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی 

 ثبت نام فراگیران از تاریخ 2 لغایت 25 شهریور در دوره مذکور با کد 9703103 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

-ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 21  الی 26 شهریور ماه.

  -تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  27 الی 29 شهریور

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 


 دوره عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی 

 ثبت نام فراگیران از تاریخ 2 لغایت 27 شهریور در دوره مذکور با کد 9715381 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 23  الی 29 شهریور ماه.

  -تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  30 الی 31 شهریور

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 

 


دوره ویژه سطوح مدیران (پایه، میانی و ارشد) دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 2  لغایت 27 شهریور در دوره مذکور با کد  970674 در سامانه آموزشی کارکنان 
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 23  الی 29 شهریور ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  30 لغایت  31 شهریور

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


دوره عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی 

 ثبت نام فراگیران از تاریخ 2 لغایت 27 شهریور در دوره مذکور با کد 9803216 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 23  الی 30 شهریور ماه.

  -تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  1 الی 2 مهر

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 

 

دوره عمومی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی 

 ثبت نام فراگیران از تاریخ 2 لغایت 27 شهریور در دوره مذکور با کد 9815406در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 25 شهریور  الی 1 مهر  ماه.

  -تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  2 الی 3 مهر

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 

 

ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد 980576
در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

       مراحل شرکت در آزمون:

-ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون 2 الی 27 شهریور

- دریافت  فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms 

 تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی  5 و 6 مهر 

این زمان تمدید نمی شود

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )،  و پرداخت هزینه آموزشی  د ر سامانه آموزش می باشد.
ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد970551  در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

       مراحل شرکت در آزمون:

-ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون 27 شهریور الی 5 مهر

- دریافت  4 فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms 

شرکت در آزمون غیرحضوری 7 و 8 مهر

این زمان تمدید نمی شود

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 

برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 ویژه کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی استان 

ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد 9703125در سامانه آموزشی کارکنان تا تاریخ 31 شهریور به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  • مراحل شرکت در آزمون:

- ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  Sazman@123456 ( با s بزرگ) 

- امتحان پیش آزمون در سامانه آموزشی lms از 27 شهریور لغایت 7 مهر (نمره محاسبه نمی گردد).

- دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms.

- شرکت در آزمون غیرحضوری از 9 و 10 مهر 

- صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.


ورود به سامانه آموزش با کد ملی و رمز 123456 

- برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.