درس‌های موجود

دوره ویژه کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

ثبت نام فراگیران از تاریخ 18خرداد  الی 15 تیر در دوره مذکور با کد 9706242 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

--شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  99/4/23 لغایت 99/4/24 

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 


دوره عمومی و فرهنگی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی 

 ثبت نام فراگیران از تاریخ 24 خرداد لغایت 19 تیر در دوره مذکور با کد 9703128 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

-ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 7 تیر الی 21 تیر ماه.

  -تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  99/4/22 لغایت 99/4/23

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


ویژه کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان  

ثبت نام فراگیران از تاریخ 16تیر  لغایت 26 تیردر دوره مذکور با کد  9902320 در سامانه آموزشی کارکنان 
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

_ ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 16 الی 19 تیرماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  99/4/21 لغایت 99/4/26

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 


دوره عمومی ویژه کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی

ثبت نام فراگیران و تایید کارشناس آموزش  در دوره مذکور با کد9803213 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس 

  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 16الی 27 تیر ماه.

- دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms 

 -شرکت در آزمون نهایی  28 و 29 تیر ماه

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

- برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 


 دوره ویژه مدیران ، معاونین و کلیه شاغلین دستگاههای اجرایی 

ثبت نام فراگیران از تاریخ 1تیر  لغایت 26 تیر در دوره مذکور با کد 960552 در سامانه آموزشی کارکنان 
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

-ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 14 تیر الی 28 تیر ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  99/4/29 لغایت 99/4/30

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.وبه صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 

 


دوره ویژه سطوح مدیران (پایه، میانی و ارشد) دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 7 تیر  لغایت 29 تیر در دوره مذکور با کد  970674 در سامانه آموزشی کارکنان 
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

- شرکت در پیش آزمون از 14 تیر الی 29 تیر ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  99/4/30 لغایت 99/4/31

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


دوره ویژه مدیران ، معاونین و کلیه شاغلین دستگاههای اجرایی      

 ثبت نام فراگیران از تاریخ 7 تیر  لغایت 31 تیر در دوره مذکور با کد 9503251 در سامانه آموزشی کارکنان 
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 21 تیر الی 4 مرداد ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  99/5/5 لغایت 99/5/6

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.وبه صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 

 


دوره ویژه سطوح مدیران (عملیاتی و پایه) دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران  در دوره مذکور با کد 9906303 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانه با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 12345 

-شرکت در پیش آزمون از 28 الی 29 تیر ماه.

 

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  30 و31 تیر ماه

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 


 دوره عمومی و فرهنگی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی 

 ثبت نام فراگیران از تاریخ 10 تیر لغایت 5 مرداد در دوره مذکور با کد 9703103 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

-ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 21 تیر الی 6 مرداد ماه.

  -تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  99/5/7 لغایت 99/5/8

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه الکترونیکی منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 


دوره ویژه سطوح مدیران (پایه، میانی و ارشد) دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 21 تیر  لغایت 16 مرداد در دوره مذکور با کد  9906304 در سامانه آموزشی کارکنان 
به آدرس
  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

 ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز  S )Sazman@123456 ) بزرگ) یا 123456

-شرکت در پیش آزمون از 4 مرداد الی 19 مرداد ماه.

  -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  99/5/20 لغایت 99/5/21

 این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز ) و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.و به صورت آنلاین صادر می شود

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.